top of page
Diamond Abrasive Products.png

แผ่นกระดาษทรายเพชรยืดหยุ่น

Flexible Diamond Abrasive Sandpaper Shee

ออกแบบมาเพื่อระบุวัสดุที่บดยากเช่นหินแก้วเซรามิกโลหะคาร์ไบด์และรหัสสีคอมโพสิตเพื่อให้ระบุเกรดได้ง่ายและผลิตจากวัสดุเพชรที่มีความยืดหยุ่นที่ประสบความสำเร็จมาก แผ่นผ้าเวลโครไดมอนด์แบบยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาวัสดุที่บดยากเช่นหินแก้วเซรามิกโลหะคาร์ไบด์และวัสดุผสมแร่เพชรที่เจียระไนแล้วและแผ่นรองที่ยืดหยุ่นทำให้สารขัดนี้เข้ากันได้ดีกับการใช้งานในหลากหลายประเภท ของการใช้งานในกระบวนการแปรรูปโลหะแผ่นไดมอนด์แบบยืดหยุ่นของเรานำเสนอประโยชน์ทั้งหมดของแผ่นดิสก์สายพานและแผ่นรองมือของเราพร้อมสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถตัดให้เป็นรูปทรงใดก็ได้! สร้างเหลาของคุณเองหรือรูปทรงพิเศษสำหรับตกแต่งสถานที่ที่เข้าถึงยากเหล่านั้น ใช้ได้กับแผ่นรองผ้าใบธรรมดากาวไวต่อแรงกดหรือตะขอและห่วงสำรอง

Performance

 1. Material Removal Efficiency: Flexible diamond sandpaper sheets excel in material removal efficiency due to the presence of embedded diamond particles. Diamonds are one of the hardest known materials, and their abrasive properties allow for rapid and efficient material removal. This high material removal rate is essential for tasks that involve shaping and leveling surfaces.

 2. Consistent Abrasion: These sheets provide consistent abrasive action throughout their use, ensuring that the surface is uniformly sanded or polished. The embedded diamond particles maintain their sharpness, preventing uneven wear and delivering reliable and predictable performance.

 3. Surface Finish Quality: Flexible diamond sandpaper sheets are known for producing high-quality surface finishes. They minimize surface imperfections, such as scratches, swirl marks, and roughness, resulting in smooth and polished surfaces. This is particularly critical in applications where surface appearance matters, such as glass and metal polishing.

 4. Longevity and Durability: These sheets offer impressive durability and longevity. The abrasive diamond particles remain effective over an extended period, reducing the need for frequent replacements. This durability makes them cost-effective tools, especially for projects involving extensive sanding or shaping.

 5. Versatility: The versatility of flexible diamond sandpaper sheets is a significant performance advantage. They can be used for both wet and dry sanding applications, providing adaptability to different working conditions and user preferences. This versatility extends their usability across various industries and tasks.

 6. Flexible Backing: The backing material of these sheets is designed to be flexible, allowing them to conform to curved and contoured surfaces. This feature enhances their performance in tasks that involve intricate or irregularly shaped workpieces.

 7. Minimal Clogging: Flexible diamond sandpaper sheets are less prone to clogging compared to traditional abrasive materials. This means that they maintain their effectiveness for more extended periods without needing frequent cleaning or replacement.

 8. Precision: These sheets are instrumental in achieving precision in sanding and polishing tasks. Whether it's fine-tuning the shape of a gemstone or achieving a mirror-like finish on glass, their consistent performance ensures accurate results.

 9. High Grit Range: Flexible diamond sandpaper sheets are available in various grit sizes, ranging from coarse to fine. This wide grit range allows users to select the appropriate grit for specific sanding and polishing needs, ensuring the desired level of surface refinement.

Grit Range

 1. Coarse Grits (60 to 120): Coarse grit Flexible Diamond sandpaper is best suited for heavy material removal and initial surface preparation. These grits are used when you need to level rough surfaces, remove significant imperfections, or shape materials quickly.

 2. Medium Grits (240 to 400): Medium grit Flexible Diamond sandpaper strikes a balance between material removal and surface refinement. These grits are commonly employed when you want to create a smoother surface while still removing a moderate amount of material. Tasks include blending welds, smoothing rough areas, or preparing surfaces for finer polishing.

 3. Fine Grits (600 to 1200): Fine grit Flexible Diamond sandpaper is primarily used for finishing and polishing. These grits excel at creating smooth, refined surfaces and eliminating finer imperfections. They are commonly used to achieve polished finishes on metals, wood, and other materials.

 4. Very Fine Grits (1500 to 1800): Very fine grit Flexible Diamond sandpaper is reserved for high-precision polishing tasks. These grits are perfect for achieving mirror-like finishes on surfaces and eliminating even the smallest imperfections. Typical applications involve the final polishing of metals, glass, ceramics, and stone.

Application

 1. Metalworking: These sheets are used in metalworking applications for grinding and polishing metal surfaces, removing imperfections, and achieving a smooth finish. They are crucial in tasks like deburring, surface preparation, and metal polishing.

 2. Glass Polishing: Glass artisans and professionals use flexible diamond sandpaper sheets to polish glass surfaces, removing scratches, rough edges, and imperfections. They are essential for creating clear and flawless glass products.

 3. Ceramic and Tile Industry: In the ceramic and tile industry, these sheets are employed for shaping and finishing ceramic tiles and pottery pieces. They contribute to achieving precise dimensions and a polished appearance.

 4. Stone Fabrication: Stone fabricators use these sheets to shape and smooth natural and engineered stone materials, such as granite and marble. They play a vital role in creating finely finished stone surfaces for countertops, sculptures, and architectural elements.

 5. Lapidary Work: Lapidary artists and jewelers utilize flexible diamond sandpaper sheets to shape and polish gemstones and minerals. These sheets are essential for achieving the desired facets and brilliance in gemstone cutting.

 6. Woodworking: In woodworking, these sheets are used for sanding and finishing wooden surfaces. They are effective in smoothing wood, removing irregularities, and preparing surfaces for varnish or paint.

 7. Automotive Detailing: Automotive professionals and enthusiasts use flexible diamond sandpaper sheets to sand and polish vehicle surfaces. They help remove paint imperfections, restore shine, and enhance the overall appearance of vehicles.

 8. DIY and Crafts: DIY enthusiasts and craftsmen use these sheets for various projects, including model making, crafting, and hobbyist activities. They are versatile tools for achieving precise finishes on different materials.

 9. Stone and Concrete Polishing: Contractors in the construction industry use these sheets for polishing natural and concrete surfaces, resulting in polished floors and countertops with a glossy finish.

 10. General Sanding and Polishing: Flexible diamond sandpaper sheets find use in a wide range of general sanding and polishing tasks on different materials, including plastics, composites, and more.

Diamension

 1. 100x55mm,100x100mm,130x55mm,200x100mm,280x230mm,300x290mm,650x290mm,850x290mm

 2. Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

ความคิดเห็น

แชร์ความคิดเห็นของคุณเชิญแสดงความคิดเห็น คุณคือคนแรกที่แสดงความคิดเห็นที่นี่

FAQ

Q: What are flexible diamond expanding rubber drum belts?

Flexible diamond expanding rubber drum belts are specialized abrasive tools used for sanding and polishing hard materials such as metals, glass, ceramics, and stones. They consist of a rubber drum with an expandable design and a diamond-coated abrasive surface.

Q: What are the advantages of using flexible diamond expanding rubber drum belts?

Some advantages include: Precise control over sanding and polishing due to the flexibility of the rubber drum. Compatibility with a wide range of hard materials. Longevity and durability of diamond abrasives. Easy installation and removal of the belt.

Q: Are there any safety precautions to follow when using these belts?

Yes, safety precautions are important: Wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection. Use dust masks or respiratory protection when sanding materials that produce dust. Ensure the machine is properly maintained and secure during operation.

Q: Can these belts be used for wet and dry sanding and polishing?

The suitability for wet or dry sanding depends on the specific belt and the material you're working with. Some belts are designed for wet use, while others are intended for dry sanding. Always check the manufacturer's guidelines.

Q: How do flexible diamond expanding rubber drum belts work?

These belts work by rotating the rubber drum, which holds the diamond-coated abrasive belt in place. As the drum rotates, the diamond particles on the belt grind or polish the material's surface, producing the desired finish.

Q: In what applications are these belts commonly used?

Flexible diamond expanding rubber drum belts are often used in lapidary work for cutting and polishing gemstones, metalworking for precision grinding and polishing, glassworking, and other tasks requiring controlled and precise surface finishing.

Q: Where can I purchase flexible diamond expanding rubber drum belts?

You can find these belts from specialized suppliers, lapidary equipment stores, metalworking supply shops, and online marketplaces. Ensure you select the appropriate size and grit for your specific application.

Q: How do I clean and maintain flexible diamond expanding rubber drum belts?

After use, clean the belts to remove debris and residues. Gently pat them dry or allow them to air dry. Proper maintenance, such as periodic cleaning, can extend the life of the belts.

bottom of page